خازن چیست ؟

خازن چیست ؟

مجموعه ایست شامل دو صفحه رسانا (یا دو مجموعه صفحات رسانا) با جدا کننده ای بین آنها که مانع ازاتصال صفحات به یکدیگر میشود.

وقتی که یک جریان مستقیم از خازن عبورکند یکی ازصفحات بارمثبت ودیگری بارمنفی پیدا میکند واین باربرروی صفحات باقی میماند تازمانی که خازن تخلیه شود.

وقتی یک جریان متناوب ازخازن عبور کند درزمانی که ولتاژ مثبت است ،یکی ازصفحات دارای بارمنفی و دیگری دارای بارمثبت خواهد شد و در نیمه بعدی سیکل موج متناوب که ولتاژ منفی میشود.

خازن انرژیی را که قبلاً ذخیره کرده بود آزاد میسازد ودرجهت عکس نوبت قبل، باردارخواهد شد و این عمل برای هرسیکل تکرار میشود.

ازآنجا که درهربار تغییر ولتاژ، علامت بارخازن تغییر میکند،خازن تمایل به مخالفت دربرابر تغییر ولتاژ دارد.

میتوان گفت که اگریک موج ترکیبی مستقیم و متناوب را ازخازن عبور دهیم،خازن تمایل به مقاومت درمقابل عبورجریان مستقیم و عبوردادن جریان متناوب دارد.

توانایی یک خازن را ظرفیت آن خازن مینامیم که برحسب واحد فاراد F اندازه گیری میشود . (عملاً میکروفاراد ونظایر آن،زیرا یک فاراد واحد بسیاربزرگی است).

خازنها درتمام مدارهای الکترونیکی بخصوص با رزیستورها و القاکننده ها بکار میروند و در کامپیوتر نیزبطور گسترده یافت میشوند.

 

خازن چیست ؟

 

انواع خازن های :

خازن ها انواع مختلف دارند و در اشکال مختلف و با کاربردهای گوناگون عرضه می شوند، انواع خازنهای موجود و نوع DIP به عبارت ذیل اند.

1. خازن الکترولیتی

2. خازن تانتالیوم

3. خازن سرامیکی

4. خازن میکائی

5. خازن کاغذی

6. خازن پلی استر

7. خازن فیدترو

8. خازن متغییر (تریمر و واریابل)

توجه نمایید که خازن ها از روی عایق بین صفحاتشان نام گذاری می شوند.

 

خازتن چیست؟

[adinserter name=”Block 2″]

pdfدانلود فایل pdf مقاله خازن چیست ؟

    telegram  رایمند را در تلگرام دنبال کنید