سینوس و شبه سینوس در اینورتر - شرکت رایمند ارتباطات