گیت وی openvox - شرکت رایمند ارتباطات
ژانویه 12, 2019
config Gateway openvox by elastix 3

آموزش تنظیم و راه اندازی گیت وی openvox

آموزش تنظیمات گیت وی openvox  با سرور الستیکس openvox چیست؟ در این آموزش گیت وی مد openvox-iag804-iag808-fxo  را توسط sip trunk به سرور الستیکس متصل کرده و تماس های ورودی […]