پوسته اصلی و رویی کابل (COATING) - شرکت رایمند ارتباطات