آزمایش فیزیکی سلامت فیوز با لمس کردن - شرکت رایمند ارتباطات