تفاوت بین خازن و سلف

تفاوت بین سلف و خازن چیست ؟

یکی از اصلی ترین سوالاتی که در مورد اجزای الکتریکی ممکن است پیش آید این است که سلف چیست؟ در این مقاله در مورد این موضوع  توضیحاتی ارائه میدهیم که به راستی سلف چیست؟ و چه تفاوتی  با خازن دارد؟
یک القا کننده ماهیتاً یک سیم پیچ است.

وقتی جریان ازسلف عبورمیکند یک میدان مغناطیسی ایجاد میشود وسیم پیچ این انرژی مغناطیسی را ذخیره میکند تازمانی که آزادشود.

میتوان گفت که سلف ،برعکس خازن عمل میکند.

خازن ولتاژرا بعنوان انرژی الکتریکی ذخیره میکند و سلف ، جریان را بصورت انرژی مغناطیسی ذخیره مینماید.

خازن درمقابل تغییر ولتاژ مقاومت میکند درحالیکه سلف درمقابل تغییر جریان مقاومت میکند.

خازنها راه جریان مستقیم را میبندند واجازه میدهند که جریان متناوب عبور کند درحالیکه سلفها برعکس عمل میکنند.

توانایی یک سیم پیچ “اندوکتانس” نامیده میشود وبرحسب هنری H اندازه گیری میشود.
سلف ها میتوانند دروسط سیم پیچ خود دارای یک هسته هوایی یا آهنی باشند (یک ماده مغناطیسی).

آهن مقداراندوکتانس را (که معمولاً ازماده ای که سیم راتشکیل میدهد وهمچنین تعداد دورهای سیم پیچ تاثیر میپذیرد) افزایش میدهد.

هسته بعضی ازسیم پیچها مستقیم و برخی دیگر بصورت دوایر بسته مارپیچی است که این آخری راندمان بسیاربیشتری دارد زیرا میدان مغناطیسی قویتری دراطراف خود ایجاد میکند.

سلف ها درتمامی مدارهای الکتریکی بخصوص در ترکیب با رزیستورها وخازنها بکارمیروند ودرکامپیوتر نیز بطوروسیعی بکاررفته اند.
یک سلف باهسته مارپیچی ازبرد اصلی یک کامپیوتر دوخط موازی بکاررفته درعلامت اختصاری سلف به معنای آهنی بودن هسته آن است.

سلفی که هسته آن هوا است،این دوخط راندارد.

توجه کنید که سلفهای بسیارکوچک مانند رزیستور بالا برروی سطح بردهای الکترونیکی نیز سوار میشوند.

 

تفاوت خازن و سلف

[adinserter name=”Block 2″]

   pdf   دانلود فایل pdfسلف چیست ؟

   telegram    رایمند را در تلگرام دنبال کنید