آموزش فیچرکدهای الستیکس - شرکت رایمند ارتباطات

کدهای میانبر در الستیکس

آموزش فیچر کدهای الستیکس

مقاله ی آموزش فیچر کدهای الستیکس

فیچرکدهای الستیکس همان کدهایی هستند که در سیستم های تلفنی  جهت مدیریت داخلی  کاربران وجود دارد.

که کاربر از طریق آن می تواند عملیات های مختلف تلفنی در زمان مکالمه، قبل از ترک میز کار و مدیریتی را در صورت اجازه دسترسی توسط مدیر سیستم به داخلی خود اعمال نماید.

یکی از مهمترین ویژگی های فیچرکدهای الستیکس این موضوع هست که این کدها روی مرکزتلفن واقع شده اند و کاربران فارق از آن که چه گوشی تلفنی داشته باشند می توانند از این کدها استفاده نمایند.

یعنی اگر تلفن کاربری فاقد کلیدهای میانبر، نرم افزاری و یا قابل برنامه ریزی باشد باز امکان استفاده از فیچرکدهای الستیکس را دارد.

یا اگر کاربر ما تلفن آنالوگ، تلفن IP و یا تلفن نرم فزاری داشته باشد در نحوه استفاده او از فیچرکدهای الستیکس خللی وارد نمی گردد.

لازم به ذکر است این کدها می تواند توسط مدیر سیستم تغییر یافته به کدهای ویژه جدیدی تبدیل گردد. فیچرکدهای تعریف شده در استریسک به شرح زیر می باشد:

 

Call Forward Toggle

Handset Feature codeActionComment
30*Blacklist a numberافزودن شماره به ماژول Blacklist.

همه تماس ها از این شماره در سیستم قطع خواهند شد

31*Remove a number from the blacklistحذف یک عدد در Blacklist

 

32*Blacklist the last callerافزودن آخرین تماس در ماژول Blacklist.همه تماس ها از این شماره قطع خواهند شد

 

52*Call Forward No Answer/Unavailable Activateفعال کردن انتقال تماس هنگامی که کاربر در دسترس نیست یا پاسخ نمی دهد

 

53*Call Forward No Answer/Unavailable Deactivateهنگامی که کاربر در دسترس نیست یا پاسخ نمی دهد، تماس را به سمت جلو غیرفعال می کند

 

72*Call Forward All Activate (Activate Answering Service)همه تماس ها را به یک Extention با شماره دیگر فوروارد می کند.

 

73*Call Forward All Deactivate (Deactivate Answering Service)غیرفعالسازی انتقال تماس ها

 

74*Call Forward All Prompting Deactivateدرخواست کاربر از یک Extention برای غیرفعالسازی همه تماس های فوروارد شده

 

740*Call Forward Toggleتعویض انتظار تماس به حالت apposing

 

90*Call Forward Busy Activateتماس ها وقتی Extention مشغول باشد فوروارد می شود

 

91*Call Forward Busy Deactivateتماس های فوروارد شده را غیرفعال می کند.

 

70*Call Waiting – Activateاجازه می دهد Extention تماس های ورودی را دریافت کند حتی وقتی Extentention مورد استفاده است اگر IPPhone تماس های چندگانه را ساپورت کند.(امکان پشت خطی)

 

71*Call Waiting – Deactivateغیرفعالسازی انتظار تماس.اگر Extention مشغول باشد و تماس دیگری به آن گرفته شود تماس به سمت مشغولی خواهد رفت.

 

76*DND Toggleتغییر حالت مزاحم نشوید برای یک

Extention

78*DND Activateقرار دادن یک Extention در حالت مزاحم نشوید،همه تماس ها به Extention به سیگنال مشغول یا ارسال تماس به voicemail برگشت داده خواهد شد.

 

79*DND Deactivateخارج کردن Extention از حالت مزاحم نشوید

 

21*Findme Follow Toggleتغییر حالت on , off، Folowme برای یک Extention.تنها زمانی کار می دهد که از یک Extention ی که followmeبرای آن پیکربندی شده شماره گیری شود.

 

54*User Intercom Allowدریافت صفحات داخلی برای یک Extention را فعال می کند.

 

55*User Intercom Disallowدریافت صفحات داخلی برای یک Extention را غیرفعال می کند.

 

97*My Voicemailمورد استفاده برای چک کردن voicemail box اختصاص داده شده به Extention

 

98*Dial Voicemailمورد استفاده برا ی چک کردن هر Voicemail box بر روی سیستم

 

77*Save Recordingذخیره صدای ضبط شده

 

99*Check Recordingچک کردن صدای ضبط شده

 

8*Asterisk General Call Pickupگرفتن داخلی دیگر(داخلی ها می بایست در یک pickup Group قرار داشته باشند.)

 

**

In-Call Asterisk Disconnect Code

گرفتن داخلی دیگر(نیاز به تنظیم pickup Group ندارد.)
555ChanSpyشنود داخلی دیگر

 

7777Simulate Incoming Callشبیه سازی تماس ورودی

 

12*User Logoffخروج کاربر از صف تماس

 

271*Time conditionفعالسازی زمانبندی برای تغییر Mode
272*Time conditionفعالسازی زمانبندی برای تغییر Mode

 

45*Queue Toggleتعویض صف

 

85*Pickup ParkedCall Prefixگرفتن تماس از پارکینگ

 

69*Call Traceردیابی تماس-اطلاع از آخرین تماس دریافتی

 

43*Echo Testتست اکو صدا

 

65*

Speak Your Exten Number

اعلام شماره داخلی خود
60*

Speaking Clock

اعلام ساعت گویا
2*In-Call Asterisk Attended Transferبا انتقال تماس به شخص سوم، می توانید با آن صحبت کنید و بعد از قطع تماس شما، تماس گیرنده به شخص سوم وصل خواهد شد.
تماس را جواب داده
کد2* و سپس داخلی مقصد را شماره گیری می نمایید. 
##

In-Call Asterisk Blind Transfer

با انتقال تماس به شخص سوم تماس شما قطع شده و تماس گیرنده با شخص سوم مستقیم صحبت می کند
تماس را جواب داده
کد ## و سپس داخلی مقصد را شماره گیری می نمایید. 

پاسخی بگذارید