کدهای میانبر در الستیکس

آموزش فیچر کدهای الستیکس
مقاله ی آموزش فیچر کدهای الستیکس

فیچرکدهای الستیکس ، همان کدهایی هستند که در سیستم های تلفنی  جهت مدیریت داخلی  کاربران وجود دارد. در این مقاله سعی می‌کنیم در مورد فیچرکدهای الستیکس و ویژگی های آن‌ها، مطالبی را ارائه دهیم.

که کاربر از طریق آن می تواند عملیات های مختلف تلفنی در زمان مکالمه، قبل از ترک میز کار و مدیریتی را در صورت اجازه دسترسی توسط مدیر سیستم به داخلی خود اعمال نماید.

مهمترین ویژگی های فیچرکدهای الستیکس

یکی از مهمترین ویژگی های فیچر کدهای الستیکس این موضوع هست که این کدها روی مرکزتلفن واقع شده اند.

کاربران فارغ از آن که چه گوشی تلفنی داشته باشند، می توانند از این کدها استفاده نمایند.

یعنی اگر تلفن کاربری فاقد کلیدهای میانبر، نرم افزاری و یا قابل برنامه ریزی باشد باز امکان استفاده از فیچرکدهای الستیکس را دارد.

یا اگر کاربر ما تلفن آنالوگ، تلفن IP و یا تلفن نرم فزاری داشته باشد در نحوه استفاده او از فیچرکدها خللی وارد نمی گردد.

لازم به ذکر است این کدها می تواند توسط مدیر سیستم تغییر یافته به کدهای ویژه جدیدی تبدیل گردد. فیچرکدهای تعریف شده در استریسک به شرح زیر می باشد:

 

Call Forward Toggle

 

Handset Feature code Action Comment
30* Blacklist a number افزودن شماره به ماژول Blacklist.
همه تماس ها از این شماره در سیستم قطع خواهند شد

31* Remove a number from the blacklist حذف یک عدد در Blacklist
32* Blacklist the last caller افزودن آخرین تماس در ماژول Blacklist.همه تماس ها از این شماره قطع خواهند شد
52* Call Forward No Answer/Unavailable Activate فعال کردن انتقال تماس هنگامی که کاربر در دسترس نیست یا پاسخ نمی دهد
53* Call Forward No Answer/Unavailable Deactivate هنگامی که کاربر در دسترس نیست یا پاسخ نمی دهد، تماس را به سمت جلو غیرفعال می کند
72* Call Forward All Activate (Activate Answering Service) همه تماس ها را به یک Extention با شماره دیگر فوروارد می کند.
73* Call Forward All Deactivate (Deactivate Answering Service) غیرفعالسازی انتقال تماس ها
74* Call Forward All Prompting Deactivate درخواست کاربر از یک Extention برای غیرفعالسازی همه تماس های فوروارد شده
740* Call Forward Toggle تعویض انتظار تماس به حالت apposing
90* Call Forward Busy Activate تماس ها وقتی Extention مشغول باشد فوروارد می شود
91* Call Forward Busy Deactivate تماس های فوروارد شده را غیرفعال می کند.
70* Call Waiting – Activate اجازه می دهد Extention تماس های ورودی را دریافت کند حتی وقتی Extentention مورد استفاده است اگر IPPhone تماس های چندگانه را ساپورت کند.(امکان پشت خطی)
71* Call Waiting – Deactivate غیرفعالسازی انتظار تماس.اگر Extention مشغول باشد و تماس دیگری به آن گرفته شود تماس به سمت مشغولی خواهد رفت.
76* DND Toggle تغییر حالت مزاحم نشوید برای یک
Extention

78* DND Activate قرار دادن یک Extention در حالت مزاحم نشوید،همه تماس ها به Extention به سیگنال مشغول یا ارسال تماس به voicemail برگشت داده خواهد شد.
79* DND Deactivate خارج کردن Extention از حالت مزاحم نشوید
21* Findme Follow Toggle تغییر حالت on , off، Folowme برای یک Extention.تنها زمانی کار می دهد که از یک Extention ی که followmeبرای آن پیکربندی شده شماره گیری شود.
54* User Intercom Allow دریافت صفحات داخلی برای یک Extention را فعال می کند.
55* User Intercom Disallow دریافت صفحات داخلی برای یک Extention را غیرفعال می کند.
97* My Voicemail مورد استفاده برای چک کردن voicemail box اختصاص داده شده به Extention
98* Dial Voicemail مورد استفاده برا ی چک کردن هر Voicemail box بر روی سیستم
77* Save Recording ذخیره صدای ضبط شده
ز
99* Check Recording چک کردن صدای ضبط شده
8* Asterisk General Call Pickup گرفتن داخلی دیگر(داخلی ها می بایست در یک pickup Group قرار داشته باشند.)
**
In-Call Asterisk Disconnect Code

گرفتن داخلی دیگر(نیاز به تنظیم pickup Group ندارد.)
555 ChanSpy شنود داخلی دیگر
7777 Simulate Incoming Call شبیه سازی تماس ورودی
12* User Logoff خروج کاربر از صف تماس
271* Time condition فعالسازی زمانبندی برای تغییر Mode
272* Time condition فعالسازی زمانبندی برای تغییر Mode
45* Queue Toggle تعویض صف
85* Pickup ParkedCall Prefix گرفتن تماس از پارکینگ
69* Call Trace ردیابی تماس-اطلاع از آخرین تماس دریافتی
43* Echo Test تست اکو صدا
65*
Speak Your Exten Number

اعلام شماره داخلی خود
60*
Speaking Clock

اعلام ساعت گویا
2* In-Call Asterisk Attended Transfer با انتقال تماس به شخص سوم، می توانید با آن صحبت کنید و بعد از قطع تماس شما، تماس گیرنده به شخص سوم وصل خواهد شد.
تماس را جواب داده
کد2* و سپس داخلی مقصد را شماره گیری می نمایید.
##
In-Call Asterisk Blind Transfer

با انتقال تماس به شخص سوم تماس شما قطع شده و تماس گیرنده با شخص سوم مستقیم صحبت می کند
تماس را جواب داده
کد ## و سپس داخلی مقصد را شماره گیری می نمایید.